Skip to main content

MK-Auto.SK
Predĺžená
záruka

Predĺžená záruka na jazdené vozidlo

Predĺžená záruka
Záruka aj na
jazdené vozidlá

Od nás máte možnosť odchádzať nielen s vašim novým vozidlom, ale aj s istotou, že bude o vaše auto v prípade nečakanej poruchy postarané a nebudete musieť tak siahať hlboko do vrecka.

Vieme, že pri kúpe jazdeného vozidla môže byť rozhodovanie zložitejšie, preto sme pre vás pripravili ponuku predĺženej záruky na vozidlá zakúpené u nás.

Ponúkame vám možnosť predĺženia záruky až na 36 mesiacov, pretože sme presvedčení o kvalite našich áut.

Predĺžená záruka
Čo je predmetom
poistenia?

 • Náhly a nepredvídaný vznik vnútornej mechanickej alebo elektrickej poruchy poisteného motorového vozidla, spôsobenej zlyhaním súčiastky uvedenej v príslušnom Záručnom programe, ktorá má za následok náhlu nefunkčnosť vozidla a pre obnovenie funkčnosti vyžaduje opravu či výmenu.
 • Motorové vozidlá do 3 500 kg.
 • Poistenie kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do výšky limitu poistného plnenia.

Čo nie je predmetom
poistenia?

Škody vzniknuté napr. v dôsledku:

 • bežného opotrebenia;
 • dopravnej nehody alebo poškodenia spôsobeného odtiahnutím poisteného vozidla;
 • prepravy poisteného vozidla, pokiaľ vozidlo nebolo v držbe poisteného;
 • prehriatia, zamrznutia alebo použitia nesprávneho paliva/kvapalín;
 • korózie;
 • postupného znižovania výkonu úmernému veku a počtu najazdených kilometrov poisteného vozidla.

Kedy začína a končí krytie?

Vznik poistenia:

 • Pri poistení nového vozidla začína doba poistenia o 00:00 hodine prvého dňa nasledujúceho po uplynutí záručnej lehoty výrobcu.
 • Pri poistení ojazdeného vozidla začína doba poistenia o 00:00 hodine prvého dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy alebo o 00:00 hodine prvého dňa nasledujúceho po uplynutí záručnej lehoty výrobcu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

Zánik poistenia:

 • Poistenie zanikne najneskôr o 24.00 posledného dňa poistenia uvedeného v pojistnej zmluve.
 • Poistenie zanikne automaticky okamihom dosiahnutia maximálneho počtu kilometrov uvedeného v pojistnej zmluve.
 • Pri zmene vlastníka vozidla, za podmienok dohodnutých vo VPP.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistné plnenie sa neposkytne ak:

 • vozidlo nebolo od uzatvorenia poistenia pravidelne servisované;
 • poistený pri ohlasovaní poistnej udalosti predloží nepravdivé alebo neúplné informácie.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti

 • Telefonicky nahlásiť škodu pred začatím akýchkoľvek opráv a nie neskôr ako 7 dní od vzniku škodovej udalosti.
 • Zabezpečiť odťahovú službu do najbližšieho zmluvného servisu.
 • Žiadna oprava nesmie byť vykonaná bez výslovného súhlasu správcu.